Saksgangen i barnevernsaker

Vis som: | |
0

Har sett at det er mange innlegg om barnevernet og ting her, jeg ser at det her har blit gitt opplysninger om saksgang under av blandt anner DrHemo, detter er et min mening ikke helt riktig jeg har da lyst til og skrive litt om saksgangen og kommentere litt rundt det.

1. Barneverntjenesten i kommunen er de som undersøker en sak og i verksetter tiltak og og vurdere om det skal vere omsorgsovertakelse, i noen kommuner må dette da opp i en nemd som består av saksbehandlere fra barnevernet og legfolk, dette kjenner vi fleste fra 80 tallet da var det den nemda som bestemte di fleste sakene. I 1992 fikk vi ny barnevernlov og da ble ikke lenger kommunene pålagt og ha en slik nemd men noen har vagte og beholde dem og noen har valgt og gjenninføre dem ( for eksempel Stokke i Vestfold). Det barnevernere sier etter dette er at og diskutere sakene med lekfolk er bra man forstår mer av det og man for og testet sin fagkunskap på legfolk, desverre har ikke alle kommunene en slik nemd jeg syns det burde bli gjenninført.

2. Hvis det bestemmes for at det skal opprettes sak om omsorgsovertakelse eller insyn i hjem blir dette sent til fylkesnemda for sosiale saker, det er en slik nemd i vert fylke, noen fylker samarbeider med nabofylket og har en nemd for begge slik som for eksempel Hedmark og Oppland der er det en fylkesnemd. Fylkesnemda er satt sammen av to fagfolk og to legfolk og en jurdisk leder.

3. Når det er kommet vedtak fra nemda kan partene velge om di vil godta det eller overprøve det i tingretten. Barnevernet kan likevel med støtte i nemdsvedtaket gjennomføre det di har fatt medhold i dersom di har fått medhold, dersom ikke retten går inn og sier at de skal utsette det til de har fatt behandle det.

4. Etter tingretten kan saken ankes til lagmannsretten og behandles på nytt det

5. Etter Lagmannsretten kan saken ankes til høyesterett.

Det sier seg sel at dette er lang saksbehandlingstid og noe bør gjøres, jeg skal drøfte det litt etterpå

6. Hastevedtak, jeg skal si litt om det og, vis et barn er i stor fare (definnisjonen er her litt uklar i loven, og pargrafen ligner litt for mye på paragrafen for vanlig omsorgsovertakelse noe som har skapt trøbbel) kan barnevernet hendte det umiddelbart, de må da få godkjent vedtaket av fylkesnemdas leder innen to dager, før det har godt seks måneder må saken da vere fremmed nemda. Det sier seg selv at her er den en del ting og drøfte.

Drøfting

Hastevedtak, et problem er at paragrafene ligner for mye på verandre, et annet er at det er lederen for nemda som godkjenner det, det sier seg selv at det nesten går automatikk i det, en leder alene vil ikke stå med konsekvensene dersom han hun ikke godtar vedtaket så rettsikkerheten blir dårlig. Jamen di kan jo prøve saken for nemda og retten etterpå? sier du, jada men barnevernet har da tatt barnet allerede og holder på det til di har tapt den siste instansen, da kan det ha godt sa lang tid at barnevernet kan argumentere med at det har gatt for lang tid til og tilbakeføre barnet, da kan di slippe og gjøre om feilen og de kan spare det det hadde kostet med samver og ting med tilbakeføringen.

Noe bør endres

Mitt forslag

Man bør stramme inn retten til hastevedtak, paragrafen bør deles slik at man får en paragraf om akutt hastevedtak, da bør barnets liv eller helse vere i akutt fare for at det skal vere lov og da med nesten samme regler som i dag og være faset inn i nødvergeretten i andre lover

sa bør det vere et nivå to, der bør det vere anledning til og hente inn en rettslig kjennelse om at man har lov til og hente barnet med en gang dersom man mener det ikke bør vere hos foreldrene mer og ikke kan vente på rettsaken, dette bør gjøres i det som kalles midlertidig forføyning, altså barnevernet får lov til og hente barnet og beskytte det mens man venter på saken

og nå kommer jeg til vanlige omsorgsovertakelser

Mitt forslag

saksgangen i dag er for lang, de bør kutte et ledd, jeg mener da at en bør fjerne fylkesnemda, og la sakene gå i det vanlige rettsapparatet, dette er i tråd med det barnevernet na ønsker og vil gi bedre rettsikkerhet, den er i dag ikke god, siden man i fylkesnemda hele tiden kan ta i bevis og det er skriftlig sakførsel og det er ikke krav til noen bevislisteførst

man har prøvd og gjøre noe, i dag skal sakene siles mot lagmannsrett, dette etter det som befringutvalget forelso, dette er feil det gir bare darligere rettsikkerhet.

Det er og det problemet at en fylkesnedkjennelse er valid selv om den behandles i retten, ved og føre sakene i retten vil det vere vanlige regler på at en anket dom ikke er rettskraftig og ikke kan settes i verk, så spør du kanksje va med de vanskelige sakene, med barn som ikke kan vente, som barnevernet har fått lov og hente mens di venter på saken? eller der situasjonen nå er slik at di ikke kan vente? Jo sier jeg di kan hjelpes med foregrepet tvangskraft, det vil si at retten bestemmer at dommen kan settes i verk selv om den er anket. Dette synes at beksyttelsen blir god der og. Dette brukes i dag i noe tilbakføringsaker for og fa barnevernet til og tilbakeføre barna når di vil anke sakene, det bør brukes mer der mener jeg.

Dette var min kommentar til systemet og jeg håper det blir endret snart. Jeg håper også at det også ble litt enklere og forstå for andre. Og at svakehetene kom bedre fram.

Det er et system som trenger og forandre og jeg håper at det skjer.

Stå på og si fra om det dere mener og varsle om det

Av skræmt den 13/06/2006 - 19:10
0

lover mener du må til der hvor barn blir urettmessig tatt fra foreldrene, og hvilke lover mener du da skal til for å få hentet hjem barn som nermest er bestillt av venner og kjente av de ansatte i etaten?
Hvordan kan en slik etat stemple en mor for uskikket når hun er førstegagnsfødende, ligger på barselavdelingen og ennå ikke fått prøvd seg som mor mer enn ett døgn?
Det må komme regler som kan hindre barnevernet i å ture frem som dem vil uten at der finnes normal menneskelighet. For er det noe som mangler hos barnevernet så er det akkurat medmenneskelighet og fornuft!
Her kan man ikke forholde seg til lover og rettssaker med ventetid på opp til flere år.

Av Saksbehandleren den 13/06/2006 - 19:24
0

Poenget er at dette vil korte saksgangen i de sakene, det har jeg jo argumentert for, med å hente barnet fra førstegangsfødende sikter du til Anita saken da? Slik jeg ser det vil barnevernet med dette mått ha rettslig kjennelse for og hente barna, altså midlertidig forføyning, det betyr at di da vil må argumentere for hvorfor de mener det er riktig og hente barna. Videre vil saksgangen bli kortere, foreldrene vil ikke trenge og anke saken til mer en to eller tre instanser, mot fire i dag, dermed vil det gå fortere som jeg sa

Altså når saken kommer opp vil den det i tingretten, der kan den ankes til lagmannsretten, det skal noe til for barnevernet og få godtat en anke til høyesterett vis di taper da.

Fra saken kommer opp gar det kanskje et halt ar før man har vunnet

skjønte du det da

Av skræmt den 13/06/2006 - 20:12
0

ja.
men hvordan skal de kunne hente en slik kjennelse om en mor som enda ikke har fårr prøvd seg som mor.
Det er for øvrig flere slike saker.
man kan virkelig stille seg spørsmål om hvordan barnevernet arbeider når dem kan plotte inn mødre og stemple dem som uskikket uten at de har fått prøvd seg.
må si som en annen skribent her inne... har man spurt barnevernet om det passer for dem at man har født barnet?
synes det er ganske lite hold i dine argumenter.

Av Saksbehandleren den 13/06/2006 - 20:31
0

Jeg tenkte vel litt slik, at det kan vere saker der man ma gripe inn på den måten, for eksempel hvis moren eller faren ruser seg, eller er tilbakestående eller andre ting som gjør at man bør vere urolig. men jeg mener man primert skal drive tiltak med foreldrene her og er enig med deg der. jeg syns utganspunktet skal vere at man for eksempel ikke kan ta barnet før det har gått seks måneder og det er avent og at man skal bruke den tiden til og kartlegge foreldrene. vi må huske at den fins misshandlingsaker av spedbarn også. Jeg vet at det er visse tilfeller der man bør handle før men da mener jeg di skal skaffe en rettslig kjennelse, må bevis f.eks at mor ruser seg og at det er en fare eller at det er andre psykiske årsaker.

Av skræmt den 13/06/2006 - 20:42
0

barnevernet hadde nok vært en helt annen om de faktisk har tatt i bruk de rette lovene FØR de går til det skrittet å fjærne barn fra sitt hjem. Det står faktisk uttrykeklig i barnevernloven at de skal FØRST prøve tiltak som hjelp og støtte, både praktisk og økonomisk. Dette er noe som stort sett aldri kan dokumenteres gjennomført.
Det jeg snakker om er slike man kaller "normale" mødre som blir stemplet før dem får prøvd seg som mor.
Narkomane og andre som ruser seg vil vel være en fare for både seg selv og eventuellt barn.
En annen sak jeg kan nevne er om en mor som har narkolepsi (sovesyken.) Så lenge hun ikke var utredet men sovnet hvor som helst og når som helst med små barn rundt seg, var hun av barnevernet skikket som mor. Men den dagen hun var utredet og fikk medisiner slik at hun fungerte normalt i hverdagen, da kom barnevernet og skulle ta barna fra henne... grunnlag? Jo hun hadde farlig medisiner i huset. sinnsykt spør du meg.

Av jurist den 24/09/2006 - 20:19
0

Jeg har overhodet ingen tiltro til kompetansen; hverken hos barnevernet, fylkesnemdene eller i de rettslige instansene. Har selv sett hvilken inkompetanse det også er på fylkesnivå...Klagesaker blir ikke skikkelig behandlet, og det av jurister(toppledere i kommunen) som jo liksom skal sikre rettssikkerheten. (Bruk ordet jurist i en fylkesnmed og alle skal liksom tro at rettsikkerheten er ivaretatt..hoho..)Man klager f.eks på et konkret dokument i en sak, og får tilbake svar som gjelder hele saken. Det er laveste instans som legger fram sakene for de høyere instanser, det er derfor de laveste instansene som setter dagsorden. Det er løgner,manipuleringer osv. Man kan til og med bli bedt bedt om å ordne opp i saken selv fra fylkesmannen.

Av skræmt den 24/09/2006 - 21:07
0

vet også at en dommer kan gå så langt som å faktisk kaste dokumenter for å styrke den enes part, for så i ettertid å innrømme dette skriftlig.

Av jurist den 25/09/2006 - 22:42
0

Saksbehandlere bør også slutte å opptre som "alltid smørblide Hans Bratterud look-alike" for deretter å stikke dolken i folk. Tror det hadde lønt seg for de å opptre saklig og fortalt eksakt hva problemet bestod i helt fra starten av. Har selv også opplevd at de har satt seg helt klin inntil barnet for deretter å kritisere foreldrene fordi de ikke hadde samspill med barnet,og har i samme seansen opplevd at de var mer opptatt av å fortelle hva de gjorde på fritiden og sjekke ut bilkart enn ....er dette vanlig kanskje? Må igjen si at det er en helt utrolig saksbehandling jeg har sett hos bv, virker helt absurd.

Av jurist den 26/09/2006 - 05:55
0

Det hjelper jo ikke å ha fler-instans system når det er på laveste nivå det svikter - og når ingen spør hvordan svarene kom, eller hva en baserte sine konklusjoner på. Eller å hevde at svar/veiledning er blitt gitt uten å kunne dokumentere et eneste skriftlig svar - det hjelper ikke å innkalle til møter for å kjefte foreldrene huden fulle fordi de krever svar, eller i det hele tatt å innkalle til møter for syns skyld. Det hjelper heller ikke at mesteparten av kommunikasjonen skal foregå muntlig, når saksbehandlere mister besinnelsen og skriker til en..

Av jurist den 27/09/2006 - 05:50
0

iflg. bv er den som aldri har tatt i en bleie, aldri badet ungen, aldri gått tur med barnevognen, aldri deltatt på akvititeter med barnet, som tar fødeselspermisjon for å dyrke egne interesser uten ungen, og som tyr til våpen om ikke alle gjør som vedkommende sier...

Av Frja den 14/10/2006 - 22:32
1

Hei.

Vi har blitt meldt til barnevernsvakta for omsorgsvikt. Dette skal ha skjedd iløpet av sommeren. Det er en anonym oppringing fra en nabo. Mellom mai og august var vi bortreist ca 8 uker og det har visst skjedd en hel masse mens vi har vært bortreist. Vi har visst gjordt mye som vi ikke visste og som alle som har daglig kontakt med oss ikke forstår noe som helst av. Kan desverre ikke skrive noe om "saken" her pga naboen som troligen har meldt fra om denne "saken" har vi hatt enorme problemer med tideligere og prøvd til det ytterste å holde oss unna. Synd hvis denne naboen skulle lese dette og skape mere problemer.

Vi måtte i samtale hos barnevernet pga denne anonyme henvendelsen og vi måtte også ha hjemmebesøk. Jeg tok over 100 bilder i sommer og kunne dokumentere via bilder, familie, andre naboer og helsestasjonen at dette er grunnløse beskyldninger.

Vi har fått beskjed av barnevernet at de skal behandle saken så vi får svar om noen uker. Kan en innringer til barnevernsvakta vare 100% anomym? Hvis vi vil føre saken vidre så må de vel innringer til barnevernsvakta som vitne?
Vi fikk beskjed om at saken kan henlegges uten bekymring, men saken kan aldrig slettes helt. Vet noen om dette stemmer?

Denne naboen som har ringt barnevernsvakten uten å ha grunn til dette, kan vi saksøke denne personen for erekrenkelse? Isåfall vet noen den rette fremgangsmåten? Vi vet at denne personen er psykisk syk, det har naboen selv fortalt tideligere. Kan det få konsekvenser for en evt rettsak?

Håper noen kan hjelpe meg, for jeg har søkt masse på internett i den siste tiden uten å få de rette svarene og sover veldig dårlig om natta.

Hilsen Frja

Av jeg i den 19/10/2006 - 02:04
0

hei

Ja alle jurister har selvsakt dårligere kompetanse en deg, desuten er ikke fylkesmannen lenger part i noen sak, over det kommunale barnevernet er det nå bare det statlige, jeg kan vere enig i at rettsikkerheten i nemda er dårlig, men jeg har tiltro til den i retten der er det jurister

hilsen

Av jeg i den 19/10/2006 - 02:06
0

Hei

De prøver vel og vere rolige fremfor barnet og prøver vel og vinne tiliten før di snakker om saken, det er vel ikke altid lett og snakke med foreldrene om feilene deres

hilsen

Av jeg i den 19/10/2006 - 02:09
0

Hei

1. nå var det vel saksbehandlerene i ppt du beskriver her ikke barnevernet, dette ble litt forvirrende, dessuten, så vis dokumenter er blit borte så vil du jo vinne med advokat i en høyere instans

2. saksbehandlingen i fylkesnemda er skriftelig så det som er sakt der skal vere notert

hilsen

Av jeg i den 19/10/2006 - 02:15
0

Hei

bleieskift og gåing med vogn er ikke alt da, og pappapermisjon har man jo uansett og du gjorde sikkert ikke noe annet en og vere med barnet da du hadde permisjon heller? erlig talt og hvis alt det andre hadde vert riktig så hadde du sikkert likevel latt barnet vere 40% av tiden hos han right?

Jeg vet ikke om jeg har noe mer sans for mora som skryter av at hun har fått nektet far del i foreldreansvaret "heldigvis for ellers så hadde jeg ligget tynt an" da må det jo ha vert noe galt med henne og siden hun var redd for og miste omsorgen, dette var lenge før hun fikk bråk med barnevernet
eller som flytter ungen 35 mil unna alt den er glad i og familien den er glad imed alt det savnet det gir, og som er kynisk nok til og klare og se på det og vennene som den har hat problemer med og få, og lar den bare treffe faren sin i feriene, ja det er litt av en forelder, fei for din egen dør for du kritiserer andre

hilsen

Av jeg i den 19/10/2006 - 02:20
0

Hei

Jeg vil si jeg forstår dere, men det dere vet om naboen kan hjelpe dere men dere må bevise at det er han dersom dere skal anmelde det.

Barnevernet kan ikke starte en sak på bare en anonym melding, det de har gjor høres rart ut, ja man kan sende en helt anonym melding til barnevernet men man kan og vere anonym overfor foreldrene. det kan tenkes at di har navnet hans dersom di lager sak, jeg syns det er rart at de ikke har henlakt den allerede, jeg kan ikke skjønne at de kan vinne på dette her men jeg syns dere bor snakke med advokat om dere er urolige og høre om det er noe de kan gjøre, det kan kanskje gjøre dere roligere

hilsen

Av skræmt den 19/10/2006 - 15:53
0

du har vel også tiltro til de jurister som sitter der og spør saksøkte om det er ok å ta et glass vin under rettsgangen?
Ja du leser riktig, dommer og dens medsammensvorne satt faktisk å drakk vin under en rettssak ang barnevernet.

Av skræmt den 19/10/2006 - 15:59
0

for det første.. jo dem kan starte sak bare på en anonym melding.
for det andre... synes det er rart at du anbefaler å snakke med en advokat=jurist du som sitter der å kritiserer jurist noe så inn i det grønne.

Av jeg i den 19/10/2006 - 16:59
0

Hei

har du en link, det der virker bare alt for utrolig?

hilsen

Av jeg i den 19/10/2006 - 17:05
1

Hei

1. ja de kan starte undersøkelsessak på en anonym melding om de mener det er grunnlag for det, men de kan vanskelig vinne en sak på det, mange saker blir henlakt fordi meldingen er anonyme selv om de er om dels grove ting, ja anonyme meldinger kan og legges fram for nemda men vil ikke vere tilstrekkelige for og få avgjørelse alene, i retten kan de ikke brukes som bevis i det hele tat, det er flere eksempler på at saker snur seg i retten på grunn av dette derfor er det rart at de ikke er gjort noen endringer på det

2. når det gjelder dette med jurist sa var det fordi de var usikre på hva de kunne gjøre og da kan det gi trygghet, det er noe annet, det vil vere feil og mote opp med jurist på det første møte det vil bare vise som at man har noe og skjule, det er greit og ha med en bisitter so man er sikker på hva som har blit sakt, men det kan vere en vanlig person,eller man kan opp det som sies, eller man kan vere enig om at det skrives ned og at begge skriver under på papiret etterpå, det er mange muligheter det er derfor jeg kritiserte jurist før

hilsen

Av meg den 19/10/2006 - 21:49
1

Du forfølger meg fortsatt ser jeg....og takk for det.

Hils dine venner på Kvinneguiden.no da, der ble jeg jo kastet ut - takket være deg og dine medhjelpere og denne transvesitten...Du kan hilse og si at jeg aldri setter mine fot der inne mer, selv om jeg har oppdaget at utestengingen er opphevet(sikkert en glipp fra de)...Det er mye man må tåle når man er kritisk til barnevernet og bor alene i ei lita bygd. Det er vel nesten like ille som å være rasist. Du kan også hilse og si at jeg lærte utrolig mye av dem( om hvor jævlige folk kan være), og at eksamen gikk glimrende og at jeg nå sitter i en ledende posisjon.

Av alma den 21/10/2006 - 22:25
0

Jeg er enig med deg i at de burde ta kontakt med en advokat hvis de ønsker å gå videre med saken.Er det noen som har peiling på dette her så er det faktisk en advokat!

Jeg er uenig i at man ikke burde ta med seg en advokat på det første-eller hvilket som helst møte!Hvem sin mening er det at det betyr at man har noe å skjule???!!!Det er selvfølgelig BARNEVERNET som bruker slike ting mot et menneske senere,spesilet hvis de ikke har noe annet!De liker ikke ressurssterke mennesker som VET SINE RETTIGHETER og ikke er redde for å benytte seg av dem!

Jeg måtte gjennom et helvete i snart 2 år for å skjønne dette!Hva barnevernet synes og mener bryr jeg meg ikke om lenger-for de gjør som de vil uansett og vrir og vrenger på alt som det passer dem!Men husk-dette er meg og min erfaring og jeg er sikker på at det finnes mange flotte mennesker som jobber i bv...

Det er viktig å verne om seg selv og sine rettigheter og jeg tror faktisk at bv tar folk på alvor når de stiller opp med en advokat.Da vet de at disse menneskene ikke lar seg herske med på noen måte!Jeg har en datter i fosterhjem og skal kreve henne tilbake i Fylkesnemnda i februar.Men jeg har et nytt barn på vei-om 3 uker og bv er ikke i bilde ang det nye barnet...men hvis de finner på å prøve seg plutselig og vil ha en "vanlig samtale" eller hjemmebesøk så går jeg gjerne med på det,men ikke UTEN ADVOKAT TIL STEDE!!! Samme tabbe gjør jeg ikke en gang til og de får tro akkurat hva de vil!Og jeg lover deg:jeg har ingenting å skjule-spiller med åpne kort hele veien :)))

Av skræmt den 22/10/2006 - 14:41
1

Det er så sant som du sier.
Barnevernet er flink til å vrenge på alt som blir sagt.
Om man er imøtekommende og tar i mot dem, byr dem inn og kanskje serverer en kaffe el.l. så blir det brukt mot en, men at man prøver inynde seg.
Om man er reservert og viser at man ikke er for et møte med dem, ja vrir de det til at man er vanskelig og ikke samarbeidsvillig.
Så ja, dem legger alt til det negative uansett hva man gjør.
Er også enig i at der er dugelige folk i barnevernet og at de i mange tilfeller gjør en bra jobb.

Av Frja den 30/10/2006 - 14:00
1

Tusen takk for alle svar, satte utrolig pris på noen tips og råd midt oppi alt dette.

Nå har vi fått tak i advokat. Jeg har også pratet med en som har vært saksbehandler i over 35 år i barnevernet i en annen kommune. Begge sier at det ikke skulle vært startet opp en undersøkelsessak pga en anonym oppringing. Den normale prossedyren er å ha en samtale med foreldrene først. Vi fikk også en helt fersk (helt grønn) saksbehandler som ikke kunne gi svar på noe som helst uten å høre med sjefen sin...merkelig hele greia.

Vi fikk beskjed av saksbehandler i barnevernet om at vi ikke trengte advokat, men ville få en oppnevnt en hvis det var nødvendig. De skal visstnok gi oss beskjed om at vi har rett til å ha advokat til stedet ikke omvendt trodde jeg. Jeg hadde et brukbart intrykk av barnevernet før denne saken, men nå vet jeg ikke lenger. Har også fått vite at den kommunen vi bor i har hatt masse saker som har blitt feilvudert tidligere og de har fått masse kritikk tidligere. Hvis de har holdt på slik tidligere, så skjønner jeg godt hvorfor de har fått kritikk. Denne kommunen er håpløs på det meste pga innsparinger.